...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจชีววิทยา...
 
    

 
 


 
 

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง "การรักษาดุลยภาพในร่างกาย"

 
 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง “สรรค์สร้างน้ำด่างไหมจากธรรมชาติ
นักเรียนที่จัดทำโครงงาน
1. นางสาวปัทมาพร        รูปสูงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
2. นางสาววรวีวรรณเพียเพ็ง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 

ชุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ไขความลับกับต้นถั่วลิสง
นักเรียนที่จัดทำโครงงาน
1. เด็กหญิงอมรรัตน์       สีมาตร       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /5
2. เด็กหญิงอาทิตยา       ศรีสารคาม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /5
3. เด็กหญิงสุจิราา        คำใบ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /5
ได้ผ่านเข้ารอบการประกวดชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG ระดับประเทศ
ปี 2558 ในกิจกรรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์

 
 
 

“ครูเดิมที่แสนดี” ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

 
 
AmazingCounters.com
--------  สถิติการเข้าชม  เว็บไซต์ --------